Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το 2023-24 !

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

1ο 3/θ Νηπιαγωγείο Καρδίας .

 

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΠΔ 79/2017 και μετά την τροποποίησή του ν 4777/2021  θα γίνονται με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής. Αυτή θα την υποβάλλει ο

γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του  Νηπιαγωγείου .

 

Για το σχολικό έτος 2023-2024  οι ηλεκτρονικές εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 - 20 Μαρτίου 2023 και μετά τις 21 Μαρτίου 2023  οι εγγραφές θεωρούνται εκπρόθεσμες. Φέτος εγγράφονται μαθητές γεννημένοι

το 2018 [ νήπια ] και  το 2019 [ προνήπια ] ενώ ισχύει σε όλους τους Δήμους  η δίχρονη υποχρεωτική

εκπαίδευση. Μετά  την ολοκλήρωση των εγγραφών  και  την οριστικοποίησή  τους  από τη Διεύθυνση Α/Θμιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Θες/νίκης οι γονείς θα ειδοποιηθούν για τη φοίτηση των παιδιών στα ανάλογα τμήματα του Νηπιαγωγείου  με κατάσταση που θα αναρτηθεί στην είσοδο των κτιρίων και στην ιστοσελίδα αυτού .

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του  1ου 3 / θ Νηπιαγωγείου Καρδίας  , αφού μετά τη συγχώνευση των δύο Νηπιαγωγείων [ 1ου και 2ου ] αυτή είναι η ονομασία του υπάρχοντος Νηπιαγωγείου . Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου δέχεται όλες τις αιτήσεις  και μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών και ανάλογα με τον αριθμό αυτών  θα γίνει διαχωρισμός των νέων παιδιών στα δύο τμήματα του Νηπιαγωγείου [ 1ο και 2ο ]. Η  εγγραφή  των  νηπίων στο 2ο έτος φοίτησης  γίνεται αυτεπάγγελτα χωρίς να χρειάζεται νέα αίτηση .

 

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(taxisnet).

 

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί  με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα  myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο

γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  σχετικό αποδεικτικό εγγράφου , όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ : όσοι γονείς προσκομίσουν λογαριασμούς από ιδιωτικούς παρόχους θα πρέπει να προσκομίσουν δύο τύπος δικαιολογητικών πχ λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας με έκδοση στο όνομά  του.

 

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον

Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και [δ ] προσκομίζονται στη σχολική μονάδα.

 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία

«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίνεται από το σχολείου)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Ι ] αίτηση  εγγραφής  για το τμήμα πρόωρης υποδοχής  και για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα .

·         Αν κατά λάθος δηλωθεί ολοήμερο τμήμα ή πρόωρη υποδοχή στην ηλεκτρονική εγγραφή

ή ο γονέας / κηδεμόνας αλλάξει γνώμη επειδή το σύστημα δεν επιδέχεται διαγραφή , στέλνει με email υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει την επιθυμία του .

·         Πριν την τελική υποβολή της αίτησης , απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα / κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του . [ δίνεται από το Νηπιαγωγείο ]

·         Οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι 20 Μαρτίου 2023 στο  1ο 3 /Θ  Νηπιαγωγείο τις ώρες επικοινωνίας που αναγράφονται στο τέλος , μέσα σε διαφάνεια ή

φάκελο  τηρώντας  τα μέτρα ασφάλειας  για την αποφυγή διασποράς από τον  Covid 19 [ χρήση μάσκας  και αναμονή σειράς κατά άτομο ].

 

Αδυναμία χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή»

·         Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των

γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο

Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

1.  Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2.  Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3.  Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

4.  Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

 

·         Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα

καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

·         Όσοι γονείς δεν μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής λόγω προβλημάτων μπορούν μετά από συνεννόηση με την προϊσταμένη του 1ου  3/θ Νηπιαγωγείου να προσκομίσουν χειρόγραφη .

·         Η  Ανακοίνωση αυτή είναι αναρτημένη  τόσο στο  blog  του  Νηπιαγωγείου 1ο Νηπιαγωγείο Καρδίας blog  όσο και στο προσωπικό blog Αγαπημένο  Νηπιαγωγείο .

 

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ : 11.00 πμ –13.00μμ

 

 

                                                        Η   Προϊσταμένη  του 1ου 3/θ  Νηπιαγωγείου Καρδίας

 

                                                               ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ  ΒΑΛΑΣΙΑ

 

                                                                     

 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2023 !

 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ   ΧΩΡΟΥ  ΚΑΙ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ  !