Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

                           ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ  ΓΩΝΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ                                                  ΥΦΑΝΤΙΚΗ   ΣΤΟΝ  ΑΡΓΑΛΕΙΟ 
ΤΟ  ΚΡΥΦΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ 
Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2022 - 2023 στο Νηπιαγωγείο .

 

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2022-2023

1ο  και   2ο  Νηπιαγωγεία  Καρδίας .

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία  Γενικής Παιδείας, από  το  σχολικό  έτος  2022-2023 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής  με Ηλεκτρονική  Αίτηση  Εγγραφής.  Αυτή θα την υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του και  σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του κάθε  Νηπιαγωγείου . Επισημαίνουμε  ότι  σύμφωνα  με  τον  αριθμό πρωτοκόλλου  4838  και ημερομηνία  18/2/2022 έγγραφο  της   Διεύθυνσης  Ανατολικής  Θες/νίκης  για τα  Νηπιαγωγεία  της  Καρδίας  [ 1ο  και  2ο  ]  υπάρχει  κοινή  σχολική  περιφέρεια  , δεν  υπάρχουν  δηλαδή  συγκεκριμένα  όρια  για το καθένα  όσο αφορά τις εγγραφές .

Για το σχολικό  έτος  2022-2023 οι ηλεκτρονικές εγγραφές  θα  πραγματοποιούνται από   1  -  20  Μαρτίου  2022 και μετά  τις  21  Μαρτίου  2022 οι εγγραφές  θεωρούνται  εκπρόθεσμες. Φέτος  εγγράφονται  μαθητές  γεννημένοι   το   2017  [ νήπια ]  και  το  2018 [ προνήπια ] ενώ ισχύει σε όλους τους Δήμους  η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.  Η  διαδικασία  των εγγραφών   και  η τελική  απόφαση  φοίτησης   και  ενημέρωσης  των  γονέων  ολοκληρώνεται  μέχρι  τις   10  Απριλίου  2022 .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση  κατοικίας του.  ΠΡΟΣΟΧΗ  για  τη  φετινή  χρονιά  επιλέγετε  μόνο  το  2ο Νηπιαγωγείο  για  την  εγγραφή  του  παιδιού  αφού είναι υπεύθυνο  για  τις  εγγραφές .  Αυτό  δε  σημαίνει  ότι  θα  φοιτήσει  απαραίτητα  στο  2ο  Νηπιαγωγείο .  Η  επιλογή  των  νέων  παιδιών   και  για  τα  δύο  Νηπιαγωγεία  , 1ο και 2ο  , θα   γίνει  με  τη  συμβολή  της  Διεύθυνσης  μετά το πέρας των εγγραφών .

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)  αυθεντικοποιούνται  με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα  διαλειτουργεί  με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα  myschool  και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ  :  όσοι  γονείς  προσκομίσουν  λογαριασμούς  από ιδιωτικούς  παρόχους    θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  δύο  τύπος  δικαιολογητικών  πχ  λογαριασμό  κινητής  τηλεφωνίας  και λογαριασμό  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  έκδοση  στο  όνομά  του .

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και [δ ] προσκομίζονται στη σχολική μονάδα.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.) (δίνεται από το σχολείου)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια  που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα  Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

·         Αν   κατά  λάθος  δηλωθεί  ολοήμερο  τμήμα  ή  πρόωρη  υποδοχή  στην  ηλεκτρονική εγγραφή

ή  ο  γονέας / κηδεμόνας  αλλάξει  γνώμη   επειδή  το  σύστημα  δεν επιδέχεται  διαγραφή , στέλνει  με  email  υπεύθυνη  δήλωση  όπου  αναφέρει  την  επιθυμία του .

·         Πριν  την  τελική  υποβολή  της  αίτησης  , απαιτείται  η  έγγραφη  συναίνεση  του  έτερου  γονέα / κηδεμόνα  με  υπεύθυνη  δήλωσή  του .

·         Οι γονείς  θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω  δικαιολογητικά   μέχρι  20  Μαρτίου  2022 στο  2ο  Νηπιαγωγείο  τις  ώρες  επικοινωνίας  που  αναγράφονται  στο  τέλος   ,  μέσα  σε  διαφάνεια  ή  φάκελο  αποφεύγοντας την είσοδο  τους  στο  εσωτερικό  του  κτιρίου  για  λόγους  ασφαλείας .Θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από το σχολείο σε όλους τους ενδιαφερόμενους για να καθοριστεί συγκεκριμένο ραντεβού.

 

Αδυναμία χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή»

·         Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται  πάλι ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα  φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

·         Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

·         Όσοι  γονείς  δεν  μπορέσουν  να  υποβάλουν  ηλεκτρονική  αίτηση  εγγραφής  λόγω  προβλημάτων μπορούν  μετά  από  συνεννόηση  με  την  προϊσταμένη  του  2ου Νηπιαγωγείου   να  προσκομίσουν χειρόγραφη .

ΩΡΕΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ :  12.30 – 13.30 μ μ

          1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ:2392064099  / 64131

                                   mail@nip-kardias.thess.sch.gr

                                               H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ

                            1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

                                      ΔΗΜΟΜΑΡΚΟΥ  ΒΑΛΑΣΙΑ


                          2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ:2392065675

                                 mail@2nip-kardias.thess.sch.gr

                                           ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΟΥ

                                       2ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ

                                            ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ  ΚΥΡΙΑΚΗ